تعاریف و اصطلاحات

حیات فرازمینی به نشانگرهای زیستی موجود در کره زمین وابسته نیست

تهران - خبرنگاران - نتایج پژوهش های جدید نشان می دهد که قابلیت حیات در دیگر سیارات به وجود نشانگرهای زیستی که حیات را در زمین ممکن نموده اند، وابسته نیست و باید به آنالیز عناصر دیگری دراین باره پرداخت.

14 تیر 1398